Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor levering

hierna te noemen: Periglass V.O.F.

Artikel 1 Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
  Periglass V.O.F. : de gebruiker van de algemene voorwaarden;
  Koper: de wederpartij van Periglass V.O.F. , handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf;
  Overeenkomst: de overeenkomst tussen Periglass V.O.F. en koper.

Artikel 2 Algemeen

 1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Periglass V.O.F. en een koper waarop Periglass V.O.F. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Periglass V.O.F. , voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Algemene voorwaarden van de koper zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. Alsdan zullen eventueel nog strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van Periglass V.O.F. en koper slechts tussen partijen gelden, indien en voor zoveel zij deel uitmaken van de voorwaarden van Periglass V.O.F.
 4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
  Periglass V.O.F. en koper zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 2. De door Periglass V.O.F. gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. Periglass V.O.F. is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd.
 3. Levertijden in offertes van Periglass V.O.F. zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Periglass V.O.F. daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Periglass V.O.F. anders aangeeft.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Periglass V.O.F. niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Periglass V.O.F. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Periglass V.O.F. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Periglass V.O.F. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Periglass V.O.F. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Periglass V.O.F. zijn verstrekt, heeft Periglass V.O.F. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de koper in rekening te brengen.
 4. Periglass V.O.F. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Periglass V.O.F. is uit gegaan van door de koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Periglass V.O.F. kenbaar behoorde te zijn.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Periglass V.O.F. de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Indien door Periglass V.O.F. of door Periglass V.O.F. ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van koper of een door koper aangewezen locatie, draagt koper kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 7. Koper vrijwaart Periglass V.O.F. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan koper is toe te rekenen.

Artikel 5 Levering

 1. Levering geschiedt af fabriek/winkel/magazijn van Periglass V.O.F.
 2. Indien levering geschiedt op basis van "Incoterms", zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende "Incoterms" van toepassing zijn.
 3. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Periglass V.O.F. deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
 4. Indien de koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, verkeert de koper op dat moment in verzuim en is Periglass V.O.F. gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper.
 5. Indien de zaken worden bezorgd is Periglass V.O.F. gerechtigd bezorgkosten in rekening te brengen. Deze bezorgkosten zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd.
 6. Indien Periglass V.O.F. gegevens nodig heeft van de koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, dan start de levertijd vanaf het moment dat koper deze aan Periglass V.O.F. ter beschikking heeft gesteld.
 7. Indien Periglass V.O.F. een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertermijn is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de koper Periglass V.O.F. schriftelijk in gebreke te stellen.
 8. Periglass V.O.F. is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Periglass V.O.F. is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
 9. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Periglass V.O.F. de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 6 Onderzoek, reclames

 1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
 2. Zichtbare gebreken of tekorten moeten binnen drie dagen na levering schriftelijk aan Periglass V.O.F. te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken of tekorten moeten binnen drie weken na ontdekking doch uiterlijk binnen 12 maanden na levering worden gemeld.
 3. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van Periglass V.O.F. op de wijze zoals door Periglass V.O.F. aangegeven. Periglass V.O.F. verwijst voor het overige naar artikel 11.4 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 7 Vergoedingen, prijs en kosten

 1. Indien Periglass V.O.F. met de koper een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is Periglass V.O.F. niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.
 2. Periglass V.O.F. mag onder andere prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabricaten, verpakkingsmateriaal, belastingen/accijnzen.
 3. De door Periglass V.O.F. gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen, alsmede in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 8 Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en / of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en / of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Periglass V.O.F. zal de koper zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging en / of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal Periglass V.O.F. de koper hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast tarief is overeengekomen zal Periglass V.O.F. daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit vast tarief tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van het te dezen bepaalde zal Periglass V.O.F. geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

Artikel 9 Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Periglass V.O.F. aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van Periglass V.O.F. op de koper onmiddellijk opeisbaar.
 4. Periglass V.O.F. heeft het recht de door de koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 5. Periglass V.O.F. kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
 6. Periglass V.O.F.kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 7. Periglass V.O.F. heeft de mogelijkheid een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen. Deze toeslag is niet verschuldigd bij betaling binnen 7 dagen na factuurdatum.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Periglass V.O.F. geleverde zaken, daaronder mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz. blijven eigendom van Periglass V.O.F. totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Periglass V.O.F.gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 2. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Periglass V.O.F. zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
 5. Door Periglass V.O.F. geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 6. Voor het geval dat Periglass V.O.F. zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Periglass V.O.F. of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen Periglass V.O.F. zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 11 Garantie

 1. Periglass V.O.F. garandeert dat de te leveren zaken bij normaal gebruik voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
 2. De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens bij bijzonder gebruik en indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en koper van dit (bijzondere) gebruik te tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Periglass V.O.F. en de koper met dit bijzonder gebruik schriftelijk akkoord is gegaan.
 3. De onder 1. en 2. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 3 maanden na levering.
 4. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Periglass V.O.F. de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door koper, naar keuze van Periglass V.O.F., vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt koper zich reeds nu de vervangen zaak aan Periglass V.O.F. te retourneren en de eigendom aan Periglass V.O.F. te verschaffen.
 5. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Periglass V.O.F, koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
 6. Indien de door Periglass V.O.F verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak er voor wordt verstrekt.

Artikel 12 Incassokosten

 1. Is koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. Indien koper in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.
 2. Indien Periglass V.O.F hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 3. De ten gevolgen van een gerechtelijke procedure gemaakte proceskosten en executiekosten komen eveneens voor rekening van koper.
 4. Koper is over de gemaakte incassokosten wettelijke (handelsrente) verschuldigd.

Artikel 13 Opschorting en ontbinding

 1. Periglass V.O.F. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  • Koper bij zijn verplichtingen uit de overeenkomst tekortschiet voor zover het tekortschieten de opschorting en de ontbinding van de overeenkomst rechtvaardigt.
  • na het sluiten van de overeenkomst Periglass V.O.F ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
  • koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
 2. Voorts is Periglass V.O.F. bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Periglass V.O.F. die op grond van de ontbinding ontstaan op de koper onmiddellijk opeisbaar. Indien Periglass V.O.F. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Periglass V.O.F. behoudt naast de ontbinding van de overeenkomst steeds onverminderd het recht voor wegens toerekenbaar tekortschieten (vervangende)schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

 1. Indien door Periglass V.O.F. geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Periglass V.O.F. jegens koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld.
 2. Indien Periglass V.O.F. aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Periglass V.O.F. in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  • de redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Periglass V.O.F. aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan Periglass V.O.F. kan worden toegerekend;
  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 4. Periglass V.O.F is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Periglass V.O.F of zijn ondergeschikten.

Artikel 15 Risico-overgang

 1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper over op het moment waarop deze aan koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 16 Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Periglass V.O.F. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Periglass V.O.F niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Periglass V.O.F worden daaronder begrepen.
 3. Periglass V.O.F. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Periglass V.O.F. zijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zover Periglass V.O.F ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Periglass V.O.F. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 17 Vrijwaringen

 1. De koper vrijwaart Periglass V.O.F. voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 2. Indien koper aan Periglass V.O.F. informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 18 Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Periglass V.O.F. zich de rechten voor op grond van ‘Intellectuele eigendom’ waaronder merkrechten, handelsnaamrechten, modelrechten, domeinnamen, octrooirechten en de Auteurswet van de door Periglass V.O.F. geleverde producten inclusief verpakking/reclamemateriaal.
 2. Het is koper niet toegestaan verandering in de zaken aan te brengen , tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Alle door Periglass V.O.F. geleverde producten zijn uitsluiten bestemd om door de koper te worden gebruikt in de normale uitoefening van zijn onderneming en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Periglass V.O.F. worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 19 Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door ee

  ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING

   

   hierna te noemen: Peri Living B.V.

   

  Artikel 1 Definities

  1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

  Peri Living B.V.: de gebruiker van de algemene voorwaarden;

  Koper: de wederpartij van Peri Living B.V., handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf;

  Overeenkomst: de overeenkomst tussen Peri Living B.V.. en koper.

  Artikel 2 Algemeen

  1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere  overeenkomst tussen Peri Living B.V.en een koper waarop Periglass V.O.F. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

  2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Peri Living B.V., voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

  3. Algemene voorwaarden van de koper zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. Alsdan zullen eventueel nog strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van Peri Living B.V. en koper slechts tussen partijen gelden, indien en voor zoveel zij deel uitmaken van de voorwaarden van Peri Living B.V.

  4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

  Peri Living B.V. en koper zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

  Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

  1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

  2. De door Peri Living B.V. gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. Peri Living B.V. is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd.

  3. Levertijden in offertes van Peri Living B.V. zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

  4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

  5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Peri Living B.V. daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Peri Living B.V. anders aangeeft.

  6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Peri Living B.V. niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

  7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

  Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

  1. Peri Living B.V. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

  2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Peri Living B.V. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

  3. De koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Peri Living B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Periglass V.O.F. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Periglass V.O.F. zijn verstrekt, heeft Peri Living B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de koper in rekening te brengen.

  4. Peri Living B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Peri Living B.V. is uit gegaan van door de koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Peri Living B.V. kenbaar behoorde te zijn.

  5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Periglass V.O.F. de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

  6. Indien door Peri Living B.V. of door Peri Living B.V. ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van koper of een door koper aangewezen locatie, draagt koper kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

  7. Koper vrijwaart Peri Living B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan koper is toe te rekenen.

  Artikel 5 Levering

  1. Levering geschiedt af fabriek/winkel/magazijn van Peri Living B.V.

  2. Indien levering geschiedt op basis van "Incoterms", zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende "Incoterms" van toepassing zijn.

  3. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Peri Living B.V.. deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

  4. Indien de koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, verkeert de koper op dat moment in verzuim en  is Peri Living B.V. gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper.

  5. Indien de zaken worden bezorgd is Peri Living B.V. gerechtigd bezorgkosten in rekening te brengen. Deze bezorgkosten zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd.

  6. Indien Peri Living B.V. gegevens nodig heeft van de koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, dan start de levertijd vanaf het moment dat koper deze aan Peri Living B.V. ter beschikking heeft gesteld.

  7. Indien Peri Living B.V. een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertermijn is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de koper Peri Living B.V. schriftelijk in gebreke te stellen.

  8. Peri Living B.V. is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Peri Living B.V. is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

  9. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Peri Living B.V. de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

  Artikel 6 Onderzoek, reclames

  1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

  2. Zichtbare gebreken of tekorten moeten  binnen drie dagen na levering schriftelijk aan Peri Living B.V. te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken of tekorten moeten binnen drie weken na ontdekking doch uiterlijk binnen 12 maanden na levering worden gemeld.

  3. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van Peri Living B.V. op de wijze zoals door Peri Living B.V. aangegeven Peri Living B.V. verwijst voor het overige naar artikel 11.4 van deze algemene voorwaarden.

  Artikel 7 Vergoedingen, prijs en kosten

  1. Indien Peri Living B.V. met de koper een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is Peri Living B.V. niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.

  2. Peri Living B.V. mag onder andere prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabricaten, verpakkingsmateriaal, belastingen/accijnzen .

  3. De door Peri Living B.V. gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen, alsmede  in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

  Artikel 8 Wijziging van de overeenkomst

  1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het  noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en / of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

  2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en / of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Peri Living B.V. zal de koper zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

  3. Indien de wijziging en / of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal Peri Living B.V. de koper hierover tevoren inlichten.

  4. Indien een vast tarief is overeengekomen zal Peri Living B.V. daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit vast tarief tot gevolg heeft.

  5. In afwijking van het te dezen bepaalde zal Peri Living B.V. geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

  Artikel 9 Betaling

  1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Peri Living B.V. aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

  2. Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

  3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van Peri Living B.V. op de koper onmiddellijk opeisbaar.

  4. Peri Living B.V. heeft het recht de door de koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

  5. Peri Living B.V. kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.

  6. Peri Living B.V. kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

  7. Peri Living B.V. heeft de mogelijkheid een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen. Deze toeslag is niet verschuldigd bij betaling binnen 7 dagen na factuurdatum.


   

  Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

  1. Alle door Peri Living B.V. geleverde zaken, daaronder mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz. blijven eigendom van Peri Living B.V. totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Peri Living B.V. gesloten overeenkomsten is nagekomen.

  2. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

  3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Peri Living B.V. zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

  4. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

  5. Door Peri Living B.V. geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

  6. Voor het geval dat Peri Living B.V. zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Peri Living B.V. of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen Peri Living B.V. zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

  Artikel 11 Garantie

  1. Peri Living B.V. garandeert dat de te leveren zaken bij normaal gebruik voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

  2. De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens bij bijzonder gebruik en indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en koper van dit (bijzondere) gebruik te tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Peri Living B.V. en de koper met dit bijzonder gebruik schriftelijk akkoord is gegaan.

  3. De onder 1. en 2.  genoemde garantie geldt gedurende een periode van 3 maanden na levering.

  4. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Peri Living B.V. de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door koper, naar keuze van Peri Living B.V. vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt koper zich reeds nu de vervangen zaak aan Peri Living B.V. te retourneren en de eigendom aan Peri Living B.V. te verschaffen.

  5. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Peri Living B.V., koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

  6. Indien de door Peri Living B.V. verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak er voor wordt verstrekt.

  Artikel 12 Incassokosten

  1. Is koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. Indien koper in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.

  2. Indien Peri Living B.V. hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

  3. De ten gevolgen van een gerechtelijke procedure gemaakte proceskosten en executiekosten komen eveneens voor rekening van koper.

  4. Koper is over de gemaakte incassokosten wettelijke (handelsrente) verschuldigd.

  Artikel 13 Opschorting en ontbinding

  1. Peri Living B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

  - Koper bij zijn verplichtingen uit de overeenkomst tekortschiet voor zover het tekortschieten de opschorting en de ontbinding van de overeenkomst rechtvaardigt. 

  - na het sluiten van de overeenkomst Peri Living B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

  - koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.

  2. Voorts is Peri Living B.V. bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

  3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Peri Living B.V. die op grond van de ontbinding ontstaan op de koper onmiddellijk opeisbaar. Indien Peri Living B.V. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

  4. Peri Living B.V. behoudt naast de ontbinding van de overeenkomst steeds onverminderd het recht voor wegens toerekenbaar tekortschieten (vervangende)schadevergoeding te vorderen.

   Artikel 14 Aansprakelijkheid

  1. Indien door Peri Living B.V. geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Peri Living B.V. jegens koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld.

  2. Indien Peri Living B.V. aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Peri Living B.V. in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

  3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  - de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

  - de redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Peri Living B.V. aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan Peri Living B.V. kan worden toegerekend;

  - redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

  4 Peri Living B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

  5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Peri Living B.V. of zijn ondergeschikten.

  Artikel 15 Risico-overgang

  1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper over op het moment waarop deze aan koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derden worden gebracht.

  Artikel 16 Overmacht

  1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

  2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Peri Living B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Peri Living B.V. niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Peri Living B.V. worden daaronder begrepen.

  3. Peri Living B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Peri Living B.V. zijn verbintenis had moeten nakomen.

  4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

  5. Voor zover Peri Living B.V. ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Peri Living B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

  Artikel 17 Vrijwaringen

  1. De koper vrijwaart Peri Living B.V. voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

  2. Indien koper aan Peri Living B.V. informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

  Artikel 18 Intellectuele eigendom en auteursrechten

  1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Peri Living B.V. zich de rechten voor op grond van ‘Intellectuele eigendom’ waaronder merkrechten, handelsnaamrechten, modelrechten, domeinnamen, octrooirechten en de Auteurswet van de door Peri Living B.V. geleverde producten inclusief verpakking/reclamemateriaal.

  2. Het is koper niet toegestaan verandering in de zaken aan te brengen , tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

  3. Alle door Peri Living B.V. geleverde producten zijn uitsluiten bestemd om door de koper te worden gebruikt in de normale uitoefening van zijn onderneming en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Peri Living B.V. worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

  Artikel 19 Geheimhouding

  1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

  2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Peri Living B.V. gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Peri Living B.V. zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Peri Living B.V. niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

  Artikel 20 Geschillen

  1. De rechter in de vestigingsplaats van Peri Living B.V. is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Peri Living B.V. het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

  2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

  Artikel 21 Toepasselijk recht

  1. Op elke overeenkomst tussen Peri Living B.V. en de koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

  ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING

   

   hierna te noemen: Peri Living B.V.

   

  Artikel 1 Definities

  1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

  Peri Living B.V.: de gebruiker van de algemene voorwaarden;

  Koper: de wederpartij van Peri Living B.V., handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf;

  Overeenkomst: de overeenkomst tussen Peri Living B.V.. en koper.

  Artikel 2 Algemeen

  1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere  overeenkomst tussen Peri Living B.V.en een koper waarop Periglass V.O.F. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

  2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Peri Living B.V., voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

  3. Algemene voorwaarden van de koper zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. Alsdan zullen eventueel nog strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van Peri Living B.V. en koper slechts tussen partijen gelden, indien en voor zoveel zij deel uitmaken van de voorwaarden van Peri Living B.V.

  4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

  Peri Living B.V. en koper zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

  Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

  1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

  2. De door Peri Living B.V. gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. Peri Living B.V. is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd.

  3. Levertijden in offertes van Peri Living B.V. zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

  4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

  5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Peri Living B.V. daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Peri Living B.V. anders aangeeft.

  6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Peri Living B.V. niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

  7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

  Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

  1. Peri Living B.V. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

  2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Peri Living B.V. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

  3. De koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Peri Living B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Periglass V.O.F. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Periglass V.O.F. zijn verstrekt, heeft Peri Living B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de koper in rekening te brengen.

  4. Peri Living B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Peri Living B.V. is uit gegaan van door de koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Peri Living B.V. kenbaar behoorde te zijn.

  5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Periglass V.O.F. de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

  6. Indien door Peri Living B.V. of door Peri Living B.V. ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van koper of een door koper aangewezen locatie, draagt koper kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

  7. Koper vrijwaart Peri Living B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan koper is toe te rekenen.

  Artikel 5 Levering

  1. Levering geschiedt af fabriek/winkel/magazijn van Peri Living B.V.

  2. Indien levering geschiedt op basis van "Incoterms", zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende "Incoterms" van toepassing zijn.

  3. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Peri Living B.V.. deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

  4. Indien de koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, verkeert de koper op dat moment in verzuim en  is Peri Living B.V. gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper.

  5. Indien de zaken worden bezorgd is Peri Living B.V. gerechtigd bezorgkosten in rekening te brengen. Deze bezorgkosten zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd.

  6. Indien Peri Living B.V. gegevens nodig heeft van de koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, dan start de levertijd vanaf het moment dat koper deze aan Peri Living B.V. ter beschikking heeft gesteld.

  7. Indien Peri Living B.V. een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertermijn is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de koper Peri Living B.V. schriftelijk in gebreke te stellen.

  8. Peri Living B.V. is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Peri Living B.V. is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

  9. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Peri Living B.V. de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

  Artikel 6 Onderzoek, reclames

  1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

  2. Zichtbare gebreken of tekorten moeten  binnen drie dagen na levering schriftelijk aan Peri Living B.V. te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken of tekorten moeten binnen drie weken na ontdekking doch uiterlijk binnen 12 maanden na levering worden gemeld.

  3. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van Peri Living B.V. op de wijze zoals door Peri Living B.V. aangegeven Peri Living B.V. verwijst voor het overige naar artikel 11.4 van deze algemene voorwaarden.

  Artikel 7 Vergoedingen, prijs en kosten

  1. Indien Peri Living B.V. met de koper een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is Peri Living B.V. niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.

  2. Peri Living B.V. mag onder andere prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabricaten, verpakkingsmateriaal, belastingen/accijnzen .

  3. De door Peri Living B.V. gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen, alsmede  in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

  Artikel 8 Wijziging van de overeenkomst

  1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het  noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en / of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

  2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en / of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Peri Living B.V. zal de koper zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

  3. Indien de wijziging en / of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal Peri Living B.V. de koper hierover tevoren inlichten.

  4. Indien een vast tarief is overeengekomen zal Peri Living B.V. daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit vast tarief tot gevolg heeft.

  5. In afwijking van het te dezen bepaalde zal Peri Living B.V. geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

  Artikel 9 Betaling

  1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Peri Living B.V. aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

  2. Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

  3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van Peri Living B.V. op de koper onmiddellijk opeisbaar.

  4. Peri Living B.V. heeft het recht de door de koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

  5. Peri Living B.V. kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.

  6. Peri Living B.V. kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

  7. Peri Living B.V. heeft de mogelijkheid een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen. Deze toeslag is niet verschuldigd bij betaling binnen 7 dagen na factuurdatum.


   

  Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

  1. Alle door Peri Living B.V. geleverde zaken, daaronder mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz. blijven eigendom van Peri Living B.V. totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Peri Living B.V. gesloten overeenkomsten is nagekomen.

  2. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

  3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Peri Living B.V. zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

  4. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

  5. Door Peri Living B.V. geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

  6. Voor het geval dat Peri Living B.V. zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Peri Living B.V. of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen Peri Living B.V. zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

  Artikel 11 Garantie

  1. Peri Living B.V. garandeert dat de te leveren zaken bij normaal gebruik voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

  2. De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens bij bijzonder gebruik en indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en koper van dit (bijzondere) gebruik te tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Peri Living B.V. en de koper met dit bijzonder gebruik schriftelijk akkoord is gegaan.

  3. De onder 1. en 2.  genoemde garantie geldt gedurende een periode van 3 maanden na levering.

  4. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Peri Living B.V. de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door koper, naar keuze van Peri Living B.V. vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt koper zich reeds nu de vervangen zaak aan Peri Living B.V. te retourneren en de eigendom aan Peri Living B.V. te verschaffen.

  5. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Peri Living B.V., koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

  6. Indien de door Peri Living B.V. verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak er voor wordt verstrekt.

  Artikel 12 Incassokosten

  1. Is koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. Indien koper in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.

  2. Indien Peri Living B.V. hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

  3. De ten gevolgen van een gerechtelijke procedure gemaakte proceskosten en executiekosten komen eveneens voor rekening van koper.

  4. Koper is over de gemaakte incassokosten wettelijke (handelsrente) verschuldigd.

  Artikel 13 Opschorting en ontbinding

  1. Peri Living B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

  - Koper bij zijn verplichtingen uit de overeenkomst tekortschiet voor zover het tekortschieten de opschorting en de ontbinding van de overeenkomst rechtvaardigt. 

  - na het sluiten van de overeenkomst Peri Living B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

  - koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.

  2. Voorts is Peri Living B.V. bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

  3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Peri Living B.V. die op grond van de ontbinding ontstaan op de koper onmiddellijk opeisbaar. Indien Peri Living B.V. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

  4. Peri Living B.V. behoudt naast de ontbinding van de overeenkomst steeds onverminderd het recht voor wegens toerekenbaar tekortschieten (vervangende)schadevergoeding te vorderen.

   Artikel 14 Aansprakelijkheid

  1. Indien door Peri Living B.V. geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Peri Living B.V. jegens koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld.

  2. Indien Peri Living B.V. aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Peri Living B.V. in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

  3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  - de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

  - de redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Peri Living B.V. aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan Peri Living B.V. kan worden toegerekend;

  - redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

  4 Peri Living B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

  5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Peri Living B.V. of zijn ondergeschikten.

  Artikel 15 Risico-overgang

  1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper over op het moment waarop deze aan koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derden worden gebracht.

  Artikel 16 Overmacht

  1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

  2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Peri Living B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Peri Living B.V. niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Peri Living B.V. worden daaronder begrepen.

  3. Peri Living B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Peri Living B.V. zijn verbintenis had moeten nakomen.

  4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

  5. Voor zover Peri Living B.V. ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Peri Living B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

  Artikel 17 Vrijwaringen

  1. De koper vrijwaart Peri Living B.V. voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

  2. Indien koper aan Peri Living B.V. informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

  Artikel 18 Intellectuele eigendom en auteursrechten

  1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Peri Living B.V. zich de rechten voor op grond van ‘Intellectuele eigendom’ waaronder merkrechten, handelsnaamrechten, modelrechten, domeinnamen, octrooirechten en de Auteurswet van de door Peri Living B.V. geleverde producten inclusief verpakking/reclamemateriaal.

  2. Het is koper niet toegestaan verandering in de zaken aan te brengen , tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

  3. Alle door Peri Living B.V. geleverde producten zijn uitsluiten bestemd om door de koper te worden gebruikt in de normale uitoefening van zijn onderneming en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Peri Living B.V. worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

  Artikel 19 Geheimhouding

  1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

  2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Peri Living B.V. gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Peri Living B.V. zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Peri Living B.V. niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

  Artikel 20 Geschillen

  1. De rechter in de vestigingsplaats van Peri Living B.V. is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Peri Living B.V. het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

  2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

  Artikel 21 Toepasselijk recht

  1. Op elke overeenkomst tussen Peri Living B.V. en de koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

  ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING

   

   hierna te noemen: Peri Living B.V.

   

  Artikel 1 Definities

  1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

  Peri Living B.V.: de gebruiker van de algemene voorwaarden;

  Koper: de wederpartij van Peri Living B.V., handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf;

  Overeenkomst: de overeenkomst tussen Peri Living B.V.. en koper.

  Artikel 2 Algemeen

  1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere  overeenkomst tussen Peri Living B.V.en een koper waarop Periglass V.O.F. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

  2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Peri Living B.V., voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

  3. Algemene voorwaarden van de koper zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. Alsdan zullen eventueel nog strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van Peri Living B.V. en koper slechts tussen partijen gelden, indien en voor zoveel zij deel uitmaken van de voorwaarden van Peri Living B.V.

  4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

  Peri Living B.V. en koper zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

  Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

  1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

  2. De door Peri Living B.V. gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. Peri Living B.V. is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd.

  3. Levertijden in offertes van Peri Living B.V. zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

  4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

  5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Peri Living B.V. daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Peri Living B.V. anders aangeeft.

  6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Peri Living B.V. niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

  7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

  Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

  1. Peri Living B.V. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

  2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Peri Living B.V. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

  3. De koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Peri Living B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Periglass V.O.F. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Periglass V.O.F. zijn verstrekt, heeft Peri Living B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de koper in rekening te brengen.

  4. Peri Living B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Peri Living B.V. is uit gegaan van door de koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Peri Living B.V. kenbaar behoorde te zijn.

  5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Periglass V.O.F. de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

  6. Indien door Peri Living B.V. of door Peri Living B.V. ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van koper of een door koper aangewezen locatie, draagt koper kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

  7. Koper vrijwaart Peri Living B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan koper is toe te rekenen.

  Artikel 5 Levering

  1. Levering geschiedt af fabriek/winkel/magazijn van Peri Living B.V.

  2. Indien levering geschiedt op basis van "Incoterms", zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende "Incoterms" van toepassing zijn.

  3. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Peri Living B.V.. deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

  4. Indien de koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, verkeert de koper op dat moment in verzuim en  is Peri Living B.V. gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper.

  5. Indien de zaken worden bezorgd is Peri Living B.V. gerechtigd bezorgkosten in rekening te brengen. Deze bezorgkosten zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd.

  6. Indien Peri Living B.V. gegevens nodig heeft van de koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, dan start de levertijd vanaf het moment dat koper deze aan Peri Living B.V. ter beschikking heeft gesteld.

  7. Indien Peri Living B.V. een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertermijn is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de koper Peri Living B.V. schriftelijk in gebreke te stellen.

  8. Peri Living B.V. is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Peri Living B.V. is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

  9. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Peri Living B.V. de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

  Artikel 6 Onderzoek, reclames

  1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

  2. Zichtbare gebreken of tekorten moeten  binnen drie dagen na levering schriftelijk aan Peri Living B.V. te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken of tekorten moeten binnen drie weken na ontdekking doch uiterlijk binnen 12 maanden na levering worden gemeld.

  3. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van Peri Living B.V. op de wijze zoals door Peri Living B.V. aangegeven Peri Living B.V. verwijst voor het overige naar artikel 11.4 van deze algemene voorwaarden.

  Artikel 7 Vergoedingen, prijs en kosten

  1. Indien Peri Living B.V. met de koper een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is Peri Living B.V. niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.

  2. Peri Living B.V. mag onder andere prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabricaten, verpakkingsmateriaal, belastingen/accijnzen .

  3. De door Peri Living B.V. gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen, alsmede  in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

  Artikel 8 Wijziging van de overeenkomst

  1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het  noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en / of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

  2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en / of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Peri Living B.V. zal de koper zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

  3. Indien de wijziging en / of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal Peri Living B.V. de koper hierover tevoren inlichten.

  4. Indien een vast tarief is overeengekomen zal Peri Living B.V. daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit vast tarief tot gevolg heeft.

  5. In afwijking van het te dezen bepaalde zal Peri Living B.V. geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

  Artikel 9 Betaling

  1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Peri Living B.V. aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

  2. Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

  3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van Peri Living B.V. op de koper onmiddellijk opeisbaar.

  4. Peri Living B.V. heeft het recht de door de koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

  5. Peri Living B.V. kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.

  6. Peri Living B.V. kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

  7. Peri Living B.V. heeft de mogelijkheid een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen. Deze toeslag is niet verschuldigd bij betaling binnen 7 dagen na factuurdatum.


   

  Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

  1. Alle door Peri Living B.V. geleverde zaken, daaronder mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz. blijven eigendom van Peri Living B.V. totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Peri Living B.V. gesloten overeenkomsten is nagekomen.

  2. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

  3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Peri Living B.V. zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

  4. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

  5. Door Peri Living B.V. geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

  6. Voor het geval dat Peri Living B.V. zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Peri Living B.V. of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen Peri Living B.V. zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

  Artikel 11 Garantie

  1. Peri Living B.V. garandeert dat de te leveren zaken bij normaal gebruik voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

  2. De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens bij bijzonder gebruik en indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en koper van dit (bijzondere) gebruik te tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Peri Living B.V. en de koper met dit bijzonder gebruik schriftelijk akkoord is gegaan.

  3. De onder 1. en 2.  genoemde garantie geldt gedurende een periode van 3 maanden na levering.

  4. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Peri Living B.V. de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door koper, naar keuze van Peri Living B.V. vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt koper zich reeds nu de vervangen zaak aan Peri Living B.V. te retourneren en de eigendom aan Peri Living B.V. te verschaffen.

  5. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Peri Living B.V., koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

  6. Indien de door Peri Living B.V. verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak er voor wordt verstrekt.

  Artikel 12 Incassokosten

  1. Is koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. Indien koper in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.

  2. Indien Peri Living B.V. hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

  3. De ten gevolgen van een gerechtelijke procedure gemaakte proceskosten en executiekosten komen eveneens voor rekening van koper.

  4. Koper is over de gemaakte incassokosten wettelijke (handelsrente) verschuldigd.

  Artikel 13 Opschorting en ontbinding

  1. Peri Living B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

  - Koper bij zijn verplichtingen uit de overeenkomst tekortschiet voor zover het tekortschieten de opschorting en de ontbinding van de overeenkomst rechtvaardigt. 

  - na het sluiten van de overeenkomst Peri Living B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

  - koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.

  2. Voorts is Peri Living B.V. bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

  3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Peri Living B.V. die op grond van de ontbinding ontstaan op de koper onmiddellijk opeisbaar. Indien Peri Living B.V. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

  4. Peri Living B.V. behoudt naast de ontbinding van de overeenkomst steeds onverminderd het recht voor wegens toerekenbaar tekortschieten (vervangende)schadevergoeding te vorderen.

   Artikel 14 Aansprakelijkheid

  1. Indien door Peri Living B.V. geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Peri Living B.V. jegens koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld.

  2. Indien Peri Living B.V. aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Peri Living B.V. in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

  3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  - de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

  - de redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Peri Living B.V. aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan Peri Living B.V. kan worden toegerekend;

  - redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

  4 Peri Living B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

  5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Peri Living B.V. of zijn ondergeschikten.

  Artikel 15 Risico-overgang

  1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper over op het moment waarop deze aan koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derden worden gebracht.

  Artikel 16 Overmacht

  1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

  2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Peri Living B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Peri Living B.V. niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Peri Living B.V. worden daaronder begrepen.

  3. Peri Living B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Peri Living B.V. zijn verbintenis had moeten nakomen.

  4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

  5. Voor zover Peri Living B.V. ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Peri Living B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

  Artikel 17 Vrijwaringen

  1. De koper vrijwaart Peri Living B.V. voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

  2. Indien koper aan Peri Living B.V. informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

  Artikel 18 Intellectuele eigendom en auteursrechten

  1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Peri Living B.V. zich de rechten voor op grond van ‘Intellectuele eigendom’ waaronder merkrechten, handelsnaamrechten, modelrechten, domeinnamen, octrooirechten en de Auteurswet van de door Peri Living B.V. geleverde producten inclusief verpakking/reclamemateriaal.

  2. Het is koper niet toegestaan verandering in de zaken aan te brengen , tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

  3. Alle door Peri Living B.V. geleverde producten zijn uitsluiten bestemd om door de koper te worden gebruikt in de normale uitoefening van zijn onderneming en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Peri Living B.V. worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

  Artikel 19 Geheimhouding

  1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

  2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Peri Living B.V. gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Peri Living B.V. zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Peri Living B.V. niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

  Artikel 20 Geschillen

  1. De rechter in de vestigingsplaats van Peri Living B.V. is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Peri Living B.V. het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

  2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

  Artikel 21 Toepasselijk recht

  1. Op elke overeenkomst tussen Peri Living B.V. en de koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

  n partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Peri Living B.V. gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Peri Living B.V. zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Peri Living B.V. niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 20 Geschillen

 1. De rechter in de vestigingsplaats van Peri Living B.V. is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Periglass V.O.F. het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 21 Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Peri Living B.V. en de koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.